KRRiT

krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT lub KRRiTV) to organ konstytucyjny, który stoi na stra?y wolno?ci s?owa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Zasady, tryb dzia?ania, organizacj? oraz szczegó?owe zasady powo?ywania cz?onków KRRiT okre?la ustawa (obecnie ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. W sk?ad Rady wchodzi (po nowelizacji ustawy ustaw? 29 grudnia 2005 roku) 5 cz?onków wybieranych przez: Sejm – 2 cz?onków, Senat – 1, Prezydenta RP – 2. Kadencja cz?onków KRRiT trwa 6 lat.

G?ówne zadania

stanie na stra?y wolno?ci s?owa, prawa do informacji oraz przestrzegania praw i wolno?ci cz?owieka.
powo?ywanie rad nadzorczych spó?ek telewizji publicznej (Telewizja Polska S.A. – TVP) oraz publicznej radiofonii (Polskie Radio S.A. oraz 17 spó?ek regionalnych Polskiego Radia),
udzielanie koncesji na nadawanie sygna?u telewizyjnego i radiowego,
podzia? ?rodków z abonamentu radiowo-telewizyjnego.

tekst zaczerpniety : pl.wikipedia.org