ZPAV

Co to jest ZPAV

Zwi?zek Producentów Audio Video jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. Posiada zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarz?dzanie prawami pokrewnymi w tym zakresie.

ZPAV powsta? w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z bran?y muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na pocz?tku lat 90-tych si?ga?o 95%. Dzi? w Zwi?zku zrzeszonych jest niemal 100 osób fizycznych (przedstawicieli bran?y fonograficznej) oraz ok.40 firm fonograficznych, które pod wzgl?dem warto?ci sprzedanych nagra? d?wi?kowych obejmuj? ??cznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego.

ZPAV jest polsk? Grup? Krajow? Mi?dzynarodowej Federacji Przemys?u Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje ?wiatowy przemys? muzyczny (ponad 1400 firm w 76 krajach).

tekst zaczerpniety : pl.wikipedia.org